Påmelding til Holbergprisen i skolen 2016

Holbergprisen i skolen er opprettet for å skape forståelse, engasjement og entusiasme for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Holbergprisen i skolen tilrettelegger for kontakt med et forskningsmiljø som den enkelte skole kan benytte seg som kan inspirere elevene til sin egen forskning.

Påmeldingsfristen for skoler som ønsker å delta på holbergprisen i skolen 2016 er 1. oktober 2015.

Påmelding 2016

Elevprosjektene

Elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret. Det er fritt temavalg. Bidragene kan være gruppearbeid eller enkeltbidrag, men vi anbefaler normalt at elevene samarbeider i grupper. Elevene kan skrive en rapport fra et forskningsprosjekt (maks 15 sider). Elevene kan også gjøre bruk av andre medier som film og lydopptak (maks 15 minutter). Men de må da likevel presentere resultatene sine i en vedlagt skriftlig forskningsrapport. Film/lydopptak bør være et supplement til rapporten. Skolen sender de tre beste bidragene videre til oss. Fristen er normalt i slutten av april. En fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Finalistene får ta del i utdelingen av Holbergprisen som finner sted i Bergen i juni.

Eget fagseminar for lærerne

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar den 4. og 5. november  hvor du som er lærer kan få fornyet kunnskap og ideer til hvordan det skapes god pedagogisk fagformidling. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. På seminaret vil forskere fra ulike fagfelt fortelle om ulike måter å tilnærme seg forskning. Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting

Holbergprisen i skolens lærerstipend

Læreren har en sentral rolle med Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut et lærerstipend på kr. 15.000, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Kriterier for utvelgelse

Blant søkerne vil det hvert år velges ut 12 skoler. I utvelgelsesprosessen er følgende aspekter vektlagt:

  • Det styrker påmeldingen om det arbeides det tverrfaglig og/eller med flere deltagende klasser. Vanligvis vil 1-3 klasser fra skolen delta.
  • Det er en fordel at to eller flere lærere ved skolen er involvert i prosjektet
  • Det bør settes av tid til å arbeide med prosjektet på timeplanen.
  • I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.
  • Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse, og det vil derfor blitt tatt hensyn til geografisk spredning.
  • Skoler som ikke har deltatt tidligere kan bli prioriterte

Send noen ord innen fristen om hvorfor du vil ta elevene med på nye faglige utfordringer til:
Epost: Barbara.wendelbo@holbergprisen.no

Har du spørsmål, så ta kontakt på tlf: 55 58 90 45 eller mob: 907 44 896.