Påmelding til Holbergprisen i skolen 2016

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole innenfor humaniora, rettslære og samfunnsfagene. Påmeldingsfristen for 2016/2017 er den 1. oktober 2016.

Elevprosjektene

Arbeidet med elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2016, med innleveringsfrist i slutten av april. Holbergprisen legger i utgangspunktet ingen føringer for hvilke temaer elevene kan forske på, men ofte vil læreren ha innspill på bakgrunn av læreplanene i de gjeldende fagene.

Bidragene kan være gruppearbeid eller bidrag fra enkeltelever, men vi anbefaler normalt at elevene samarbeider i grupper. Elevene skriver en rapport basert på forskningsprosjekt de har arbeidet med (maks 15 sider). De kan også legge ved materiell i andre medieformater, som film og lydopptak (maks 15 minutter) som supplement, men de må da likevel presentere resultatene sine i forskningsrapporten. Skolen velger ut de tre beste bidragene. En fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Finalistene får ta del i utdelingen av Holbergprisen som finner sted i Bergen i juni.

Se råd og retningslinjer for forskningsprosessen her.
Se eksempler på tidligere elevprosjekter her.

Eget fagseminar for lærerne

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar den 4. og 5. november  hvor du som er lærer kan få fornyet kunnskap og ideer til hvordan det skapes god pedagogisk fagformidling. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. På seminaret vil forskere fra ulike fagfelt fortelle om ulike måter å tilnærme seg forskning. Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting

Holbergprisen i skolens lærerstipend

Læreren har en sentral rolle med Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut et lærerstipend på kr. 15.000, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Kriterier for utvelgelse

Blant søkerne vil det hvert år velges ut 12 skoler. I utvelgelsesprosessen er følgende aspekter vektlagt:

  • Det styrker påmeldingen om det arbeides tverrfaglig og/eller med flere deltagende klasser. Vanligvis vil 1-3 klasser fra skolen delta.
  • Det er en fordel at to eller flere lærere ved skolen er involvert i prosjektet.
  • Det bør settes av tid til å arbeide med prosjektet på timeplanen.
  • I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.
  • Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse, og det vil derfor blitt tatt hensyn til geografisk spredning.
  • Skoler som ikke har deltatt tidligere kan bli prioriterte.

Påmeldingsfristen for Holbergprisen i skolen i 2017 er den 1. oktober 2016.

Påmelding

Kontakt

Barbara Wendelbo
Epost: Barbara.wendelbo@holbergprisen.no
Telefon: 55 58 90 45 eller mobil: 907 44 896.