Jørn Jacobsen

Jørn Jacobsen
Foto: Marit Hommedal / Holbergprisen

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomite:

Jørn Jacobsen, født 1977, er post.doc ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelt er strafferett og rettsteori. Hans doktoravhandling ”Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten” som han forsvarte i Bergen i 2008, er et vitenskapelig arbeid av høy kvalitet som i tillegg oppviser stor selvstendighet. I avhandlingen viser Jacobsen at en tradisjonell pragmatisk utilitaristisk tilnærming ikke er tilstrekkelig for å møte dagens utfordringer innenfor strafferettslig forskning. Dagens strafferett beveger seg i retning mot mer kontroll av borgerne. Et eksempel på dette ser vi i tiltakene mot terrortrusselen der selv forberedende handlinger blir kriminalisert. I sin avhandling analyserer Jacobsen fra et rettsstatsperspektiv helt fundamentale spørsmål innen strafferetten og kritiserer tendensene også i Norge i retning av en pre-aktiv strafferett. Jacobsens avhandling analyserer på en klargjørende måte det normative grunnlaget for strafferetten og viser nødvendigheten av fortsatt strafferettslig forskning av høy kvalitet omkring disse spørsmål.

Jørn Jacobsen har også publisert to andre bøker av høy vitenskapelig verdi. Siden 2009 er han leder av et forskningsprosjekt ”Criminal Law Theory –A New Norwegian Approch”, og fra 2011 leder han i lag med en kollega et nytt forskningsprosjekt, ”Theory in Practice: Risk and Responses in the Moderen Criminal Law”. I begge prosjekter er han i et internasjonalt samarbeid med andre strafferettsforskere.

Nils Klim-prisen 2011

Jørn Jacobsen, postdoktor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Eg freista i avhandlinga mi å klarlegge den meir grunnleggande forståinga av strafferetten i ein demokratisk rettsstat, og i det noverande arbeidet freistar eg å omsette desse tankane til det som eg reknar som ein av dei mest sentrale komponenten i faget, brotsverksomgrepet eller det systemet av ansvarsføresetnader som ein opererer med i strafferetten, og utvikle det til eit grunnlag for ei framtidig strafferettsdoktrine.