Nominasjoner til Nils Klim-prisen

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er nordiske forskere under 35 år som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder: humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nominasjonsfristen for Nils Klim-prisen 2018 har passert.

Nils Klim-prisen ble etablert av Stortinget i 2003. Den deles ut årlig og har en verdi av 300,000 NOK. Neste års prisvinner annonseres i mars 2018 og prisutdelingen finner sted i juni, i Bergen.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere som har gitt fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Ved tildelingen vektlegges særlig selvstendighet og evne til nyskaping. Det skal også vektlegges hvorvidt forskningsbidragene fremtrer som særlig bemerkelsesverdige eller løfterike vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene innenfor det aktuelle fagområdet. 

Holbergprisens styre tildeler prisen etter innstilling fra Nils Klim-komitéen, en fagkomité bestående av fremragende nordiske forskere fra de relevante fagområdene. 

Professorer og andre vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen. Nils Klim-prisens fagkomité vil basere sitt arbeid på nominasjonsbrevet, som må skrives på engelsk og inneholde en utfyllende begrunnelse for nominasjonen på 2-3 sider, kandidatens CV og publikasjonsliste. Vi ber også om at nominator legger ved eksempler på kandidatens vitenskaplige arbeid i form av doktorgradsavhandling, artikler og annet materiale som kan være nyttig for komitéen i deres vurdering. 

Aktuelle kandidater må være under 35 år ved nominasjonsfristen. Tid benyttet til foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon kan trekkes fra. Nominasjoner er strengt konfidensielle. De skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.

Fristen for å nominere kandidater til Nils Klim-prisen 2018 var den 15. juni, 2017. Nominasjonsskjema for 2019 gjøres tilgjengelig på denne siden i november.