Nominer til Nils Klim-prisen 2017

Holbergstyret har nå åpnet for nominasjoner til Nils Klim-prisen 2017. Aktuelle kandidater er nordiske forskere under 35 år som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder: humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Nominasjonsfristen er 15 juni 2016. 

Nils Klim-prisen ble etablert av Stortinget i 2003. Den deles ut årlig og har en verdi av 300,000 NOK Vinneren av Nils Klim-prisen for 2017 blir offentliggjort i mars og den høytidlige tildelingsseremonien finner sted i Bergen, i juni 2017.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere som har gitt fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Ved tildelingen vektlegges særlig selvstendighet og evne til nyskaping. Det skal også vektlegges hvorvidt forskningsbidragene fremtrer som særlig bemerkelsesverdige eller løfterike vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene innenfor det aktuelle fagområdet. Kandidaten må være under 35 år ved nomineringsfristen.

Holbergprisens styre tildeler prisen etter innstilling fra Nils Klim-komitéen, en fagkomité bestående av fremragende nordiske forskere fra de relevante fagområdene. 

Professorer og andre vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen. Nils Klim-prisens fagkomité vil basere sitt arbeid på nominasjonsbrevet. Brevet må skrives på engelsk og bør inneholde en utfyllende begrunnelse for nominasjonen på 2-3 sider, kandidatens CV og publikasjonsliste, samt navn på aktuelle referansepersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid. 

Aktuelle kandidater må være under 35 år ved nominasjonsfristen. Tid benyttet til foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon kan trekkes fra. Nominasjoner er strengt konfidensielle. De skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort. 

Gå til nominasjonsskjema