Eksisterende statistikk som empirisk materiale

Dere kan også ta utgangspunkt i undersøkelser av ferdige innsamlede og bearbeidede datasett. Et datasett gir den samme typen informasjon som vi får fra ferdige bearbeide spørreskjema, altså forteller den oss hvordan hvilke verdier et utvalg enheter har på en serie variabler. Velger dere en slik fremgangsmåte må selvsagt problemstillingen utformes slik at den lar seg undersøke ved hjelp av et tilgjengelig datasett. Dere bør derfor undersøke hvilke datasett som er tilgjengelig parallelt med utformingen av en problemstilling.

Fordelen ved å bruke denne fremgangsmåten er at man kan undersøke problemstillinger som krever et empirisk materiale som man umulig kan klare å samle inn selv. Ofte er også de tilgjengelige datasettene basert på sannsynlighetsutvelging og utvalget er statistisk representativt. Derfor er også datasettene store, de innholder informasjon om svært mange enheter. Dersom dere velger denne formen for innsamlingsmateriale er det som hovedregel helt nødvendig å bruke et statistikkprogram for å analysere materialet. Det vanligste er da å bruke programmet NSDstat. Dette er utviklet til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og svært mange videregående skoler har dette tilgjengelig. Se nettsiden http://www.nsd.uib.no/skoleveven/ for mer informasjon.

De to viktigste tilbyderne av statistikk er NSD og Statistisk sentralbyrå (SSB). NSD har lagt ut en oversikt over hvilke datasett som er tilgjengelig. på nettsiden http://www.nsd.no/. NSD er også ansvarlig dataleverandør for blant annet skolevalget, se nettportalen http://samfunnsveven.no/

Det finnes også tilgjengelig en rekke datasett fra uropean Social Survey (ESS). Her finner man blant annet datasett hvor enhetene tilhører en rekke europeiske land. Disse kan for eksempel brukes til å finne ut hvordan for eksempel holdninger varierer på tvers av de europeiske landene. Se nettsiden http://www.europeansocialsurvey.org/
 


Gisle Andersen (2008). Fra metodeheftet: Forskningsprosessen: et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn. Bergen: Holbergprisen i skolen