Kvalitative analyseteknikker

Kvalitativ analyse innebærer som regel at forskeren fortolker empirien, enten det nå er hva intervjupersoner sier, hva som står i dokumentene eller hva vi har observert. Til forskjell fra en spørreundersøkelse pågår gjerne analyseprosessen også mens man samler inn datamaterialet.

Når man så endelig setter seg ned for å analysere datamaterialet som helhet virker det stort og uoversiktelig. De første stegene i en kvalitativ analyseprosess innebærer at forskeren gjør seg bedre kjent med materialet. Dersom dere har gjennomført intervjuer vil analysearbeidet bestå i å lese eller høre på disse – flere ganger. I dette arbeidet bør dere ta notater om hva de ulike informantene sier om de temaene dere er interessert i å finne ut noe om. Ofte må man bestemme seg for å kun se nærmere på noen av alle de temaene som intervjupersonene snakker om. Det viktige er at dere sikrer dere at det er samsvar mellom problemstilling og empirien. Det er ikke uvanlig at man på dette stadiet må endre på problemstillingen.

Når dere arbeidet med materialet kan det ofte være nyttig å lage en kort oppsummering av hva hver enkelt intervjuperson sier om de temaene dere vil undersøke. Et intervju på 1 time kan på denne måten bli fortettet til en ½ til 1 side med tekst. En videre bearbeiding kan bestå i at dere plukker ut de viktigste temaene og identifiserer hva intervjupersonene sier om disse temaene. Finner du noen typisk sitater som kan illustrere hva en person mener om et tema så kan det være lurt å skrive dette sitat ned som eksempel og bruk i forskningsrapporten. Disse formene for bearbeiding innebærer at det blir mulig å sammenligne hva alle intervjupersonene sier om det samme temaet. Hvordan kan likheter og forskjeller mellom dem forstås? Er det tendenser til mønster og hva skyldes eventuelt dette mønsteret?

I kvalitative analyser er det å skrive ut forskningsrapporten gjerne en del av analysen. Det å velge ut og å kommentere de sitatene som illustrer hva intervjupersonene sier om temaet du analyserer er en viktig del av arbeidet. Her kan du prøve deg frem og sette inn noen sitater i rapporten som du så kommenterer utfyllende. Sitatene skal være anonymiserte men ellers ordrette sitater fra hva som ble sagt under intervjuet, eventuelt hva som står i dokumentene dersom du gjør en dokumentanalyse.
 


Gisle Andersen (2008). Fra metodeheftet: Forskningsprosessen: et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn. Bergen: Holbergprisen i skolen