Kvantitative analyseteknikker

I en analyse av kvantitativt datamateriale som er ferdig bearbeidet til en datamatrise, kan det være fornuftig å starte analysearbeidet med å lage frekvenstabeller for variablene i undersøkelsen.

En frekvenstabell viser hvordan enhetene fordeler seg på de ulike verdiene til en bestemt variabel. I dette arbeidet kan man enten bruke statistikkprogram, som NSDstat eller et regneark som Microsoft Excel. Dersom man har et lite antall enheter kan man selvsagt også gjøre dette manuelt. Det blir imidlertid for tungvint dersom man har informasjon om flere enn ca. 20 enheter. I tabellen nedenfor ser vi en slik frekvenstabell for variabelen kjønn (datamaterialet er fiktivt).

Vi ser at i denne fiktive undersøkelsen er det 112 enheter. Av disse er det 66 menn og 46 kvinner. Dette kalles gjerne råtall. Omregnet i prosent ser vi at 59 % av respondentene er menn mens 41 % er kvinner. Alle tabeller skal ha en topptekst som beskriver hvilke variabler som er tatt med og om tallene viser antall enheter eller den prosentvise fordelingen av enheter. Et mulig neste analysesteg er å analysere sammenhenger mellom variablene ved hjelp av krysstabeller. En krysstabell er bygget opp av minst to variabler. Vanligvis viser vi den prosentvise fordelingen i krysstabeller, dermed kan vi sammenligne fordelingen på tvers av hver celle. Den fiktive tabellen nedenfor gir et enkelt eksempel hvor variabelen kjønn er kombinert med variabelen ”Holdning til matpakke”:

I tabellen ser vi at det er enn høyere andel kvinnelige enn mannlige skoleelever som er positive til matpakke. To ting er viktig å merke seg når man arbeider med å lage krysstabeller. Tabellene bør være prosentuert og vi bør sammenligne celler på tvers av prosentueringsretningen. I tabell 2 er prosentueringsretningen vertikal. Vi kan gjøre horisontale sammenligninger, det vil si – sammenligne andelen menn og kvinner som har den sammen egenskapen på variabelen ”Holdning til matpakke”.

Det finnes en rekke kvantitative analysemetoder som kan være aktuelle for skoleprosjekter. Vi anbefaler at dere tar en titt i de lærebøkene som er anbefalt nedenfor. Det kan også være lurt å se på SSBs statistikkbank: http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/. I statistikkbanken er det mulig å sette sammen egne tabeller som bygger på datamateriale fra SSB. Dette er en fin måte å lære seg mer om hvordan tabeller kan settes opp.

Omtrent det samme kan gjøres med nettprogrammet Skolenesstar. Se lenke til Skolenesstar på http://
samfunnsveven.no/
Her kan du lese om dataene, du kan gjøre enklere analyser eller laste dem ned til din egen maskin. Mange av datasettene er særskilt tilrettelagt for bruk i skolen.
 


Gisle Andersen (2008). Fra metodeheftet: Forskningsprosessen: et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn. Bergen: Holbergprisen i skolen